Menu

Golden Triangle

5 Nights and 6 Days

Delhi Jaipur Agra Tour

Delhi - Jaipur - Agra - Delhi

09 Nights & 10 Days

Golden Triangle Tour with Wildlife

Delhi - Jaipur - Ranthambore National Park (Sawai Madhopur) - Keoladeo Ghana National Park (Bharatpur) - Fatehpur Sikri - Agra - Delhi

07 Nights & 08 Days

Golden Triangle Tour with Varanasi

Delhi (2N) - Jaipur (2N) - Agra (1N) - Varanasi (2N)

11 Nights / 12 Days

Golden Triangle with Rajasthan and Khajuraho

Delhi - Udaipur - Ajmer - Pushkar - Jaipur - Agra - Gwalior - Khajuraho - Orchha - Delhi

05 Nights & 06 Days

Golden Triangle Tour

Delhi (2N) - Agra (1N) - Jaipur (2N)

6 Nights and 7 Days

Golden Triangle Tour with Bharatpur Bird Sanctuary

Delhi (2N) - Agra (1N) - Bharatpur (1N) - Jaipur (2N)

12 Nights & 13 Days

Golden Triangle with Udaipur Mumbai Aurangabad

Delhi (2N) - Agra (1N) - Jaipur (2N) - Udaipur (2N) - Mumbai (2N) - Aurangabad (2N) - Mumbai (1N)

07 Nights & 08 Days

Golden Triangle with Varanasi and Khajuraho

Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Agra - Delhi

12 Nights & 13 Days

Golden Triangle with Rajasthan and Goa

Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Goa

11 Nights / 12 Days

Golden Triangle with Andaman Tour

Delhi - Agra - Jaipur -Port Blair - Ross Island - North Bay Island - Port Blair - Havelock Island - Port Blair - Mount Harriet - Port Blair - Delhi